Storitve

Ureditev meje

Ureditev meje je določitev poteka meje parcele, s ciljem, da se meja v naravi uskladi s podatki v zemljiškem katastru...

Označitev meje

 Urejena meja se na zahtevo lastnika parcele označi v naravi z mejniki na podlagi podatkov  zemljiškega katastra. Geodetsko podjetje lahko označi mejo v naravi z mejniki... 

Izravnava meje

V postopku izravnave meje se izravnava meja med dvema ali več parcelami, če se lastnika...

Parcelacija 

Parcelacija je združitev več parcel v eno ali delitev ene parcele v več parcel.

Združitev parcel je oblikovanje ene parcele iz...

Kataster stavb

  • Evidentiranje zemljišča pod stavbo
  • Vpis / sprememba stavbe v kataster stavb

Geodetski načrt

Geodetski načrt je prikaz dejanskega stanja terena na območju parcele, ter mora po zakonu 25 metrov širine okoli...

Zakoličenje objektov

V postopku zakoličbe se na terenu zakoliči oz. ustrezno označi lokacijo objekta v skladu s pogoji določenimi v...

Odmera dolžinskih objektov

Včasih se je temu reklo ekspropriacija, danes znana kot odmera dolžinskih objektov, pri kateri se izvede več...

Vris v zbirni kataster javne infrastukture

Odmera vodov gospodarske javne infrastrukture se izvaja na podlagi pravilnikov (UL RS št. 9/2004 in UL RS št. 56/2005), ki določajo pogoje...